VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro spotřebitele

 

PREAMBULE

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, společností KOOZLE s.r.o., IČ 07169671, se sídlem Kamenný Újezd, Dolní 570, PSČ 373 81, zapsanou v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 27627 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím, který je spotřebitelem, na straně druhé.
 1. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále v těchto VOP již jen jako „kupující“).
 1. Tyto VOP se nevztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, kteří při objednávání zboží jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 1. Nevyplývá-li z textu VOP jinak, má se za to, že označení smlouva zahrnuje kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím včetně všech jejích příloh a součástí uzavřenou na dálku, a to zejména prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese koozle.cz (dále též jen „e-shop“).
 1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popř. dalšími právními předpisy.
 1. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 1. Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

Článek I.

OBJEDNÁVKA

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupující je oprávněn učinit objednávku formou objednávkového formuláře v e-shopu, e-mailem na e-mailové adrese krabicky@seznam.cz nebo telefonicky na číslech +420 721 163 772, +420 607 805 285 (dále jen „objednávka“).
 1. Kupující je povinen v objednávce uvést zejména:
 • své kontaktní údaje (jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu),
 • specifikaci zboží dle označení v e-shopu,
 • zvolený způsob úhrady kupní ceny,
 • zvolený způsob dodání zboží a
 • případnou poznámku či jiné sdělení pro prodávajícího.
 1. Veškerá prezentace zboží nabízeného v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím na základě jeho objednávky kupní smlouvu. Prezentace zboží v e-shopu není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 1 občanského zákoníku.
 1. Kupující učiněním své objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, že s nimi souhlasí a cítí se jimi vázán, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 2. Kupující užívá webové stránky na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní, zejména zobrazení barvy může být na monitoru kupujícího zkresleno. Kupující bere na vědomí, že jím vybraná barva zboží se může ve skutečnosti odstínově lišit od barvy zboží zobrazené na monitoru kupujícího.
 1. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena individuální písemná kupní smlouva, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky, přičemž toto potvrzení bude provedeno prodávajícím formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a tato (objednávka a potvrzení o jejím přijetí jakožto akceptace) bude u prodávajícího uložena po nezbytně nutnou dobu, nejdéle po dobu5 let, nestanoví-li právní předpisy dobu delší. Na žádost kupujícího umožní prodávající její zpřístupnění kupujícímu, třetím osobám nikoli. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto VOP byly v případě odeslání potvrzení o přijetí objednávky zaslány kupujícímu e-mailem, pokud tomu tak není, automaticky jsou též k dispozici na internetové stránce www.koozle.cz (dále jen „internetová stránka“, „internetová adresa“ atp. dle souvislostí), a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 1. Prostřednictvím e-shopu je nabízeno zboží s tím, že cena za každé zboží je uvedena u každého zboží v českých korunách. Není-li výslovně uvedeno jinak, ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH. Přihlásí-li nebo stane-li se v budoucnu prodávající plátcem DPH, bude k ceně zboží připočtena DPH v zákonem stanovené výši. O případné úpravě ceny zboží o DPH bude kupující informován. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu, čímž není dotčeno ust. čl. I odst. 3. VOP. Tímto ustanovením není též jakkoli omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2.  Na internetové stránce jsou uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Předmětné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při doručování mimo území České republiky má podávající právo na poměrné zvýšení náhrady nákladů, a to v závislosti na výši vícenákladů spjatých s doručováním do zahraničí.
 1. Kupující je povinen před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil, v případě odesílání objednávky formou objednávkového formuláře v e-shopu je před odesláním objednávky kupujícímu umožněno zkontrolovat nebo změnit zadaná data do objednávky. Pokud kupující po odeslání objednávky zjistí jakékoli chyby v objednávce, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Prodávající není povinen přijmout změny či úpravy objednávky učiněné kupujícím po provedeném potvrzení o přijetí objednávky.
 1. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, nebo nepotvrdí-li kupující objednávku ani v prodávajícím stanovené lhůtě, považuje se objednávka za zrušenou.
 1. V jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, je prodávající oprávněn před započetím vyřizování objednávky požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše 100 % kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodáním zboží.
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.
 1. Kupující souhlasí se započetím plnění ze strany prodávajícího před uplynutím zákonné lhůty pro možné odstoupení od smlouvy bez udání důvodů.
 1. Prodávající si vyhrazuje ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy, vlastnické právo. Kupující se tak stává vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 

Článek II.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží (to vše dále jen „kupní cena“ nebo „cena“) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (platba předem)
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího při osobním odběru zboží
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou v hotovosti ani v hotovosti není možné hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě 5 dnů ode dne odeslání potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Neuhradí-li kupující kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je též oprávněn požadovat po kupujícím v případě odstoupení z důvodu prodlení kupujícího náhradu škody vzniklé v souvislosti se započetím vyřizování objednávky (např. obstarání zboží, které podléhá rychlé zkáze, úprava zboží dle zvláštních požadavků kupujícího atp.).
 1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající výslovně jinak.
 1. Prodávající vystaví dle obchodních zvyklostí ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, či zjednodušený daňový doklad – paragon. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad či zjednodušený daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu společně se zbožím, popř. jej zašle v elektronické podobě na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.
 1. Kupující souhlasí s elektronickým doručováním daňových dokladů na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

 

Článek III.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. To platí i v případě, že u zboží je uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o této době má pouze orientační charakter. Není-li u zboží uvedena obvyklá lhůta dodání, je zboží bez úprav dle požadavků kupujícího dodáváno obvykle do 4 týdnů od potvrzení přijetí objednávky, zboží upravované na zakázku, např. doplnění textu, zvláštní barva, je dodáváno obvykle ve lhůtě 4 až 5 týdnů od potvrzení o přijetí objednávky. Definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající v potvrzení o přijetí objednávky.
 2. Kupující má možnost zvolit si způsob dopravy zboží, a to z následujících možností:
 • osobní odběr
 • doručení Českou poštou
 • doručení přepravní službou
 1. Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání nebo ve lhůtě určené prodávajícím k osobnímu odběru. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo ve lhůtě určené k osobnímu odběru, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý den uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající může rovněž požadovat náhradu nákladů vynaložených na dodání zboží.
 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží nebo zboží uhradit v hotovosti. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna prokázat se písemným zplnomocněním kupujícího.
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující od přepravce zásilku nepřevezme, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

Článek IV.

UCHOVÁVÁNÍ ZBOŽÍ, ZACHÁZENÍ SE ZBOŽÍM

 1. Kupující je povinen řídit se při uchovávání a zacházení se zbožím pokyny prodávajícího uvedenými na obalu zboží nebo na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „pokyny ke skladování“). Nejsou-li na obalu zboží nebo na internetových stránkách prodávajícího uvedeny pokyny k uchovávání nebo zacházení se zbožím, je kupující povinen uchovávat zboží a nakládat s ním s ohledem k účelu, ke kterému je zboží určeno, materiálu, z něhož je vyrobeno apod. .

 

Článek V.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI JEJÍM UZAVŘENÍ MIMO OBCHODNÍ PROSTORY PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.
 1. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Kupující tedy zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možné stáhnout na internetové stránce. Využití formuláře není však povinností kupujícího a může učinit odstoupení od smlouvy i jinak. V případě zájmu o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen odeslat odstoupení od smlouvy prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu sídla prodávajícího: KOOZLE s.r.o., Kamenný Újezd, Dolní 570, PSČ 373 81. Doručení odstoupení potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě. Odstoupení od smlouvy nelze realizovat nevyzvednutím nebo nepřevzetím zboží. Nevyzvednutí nebo nepřevzetí zboží představuje porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího s důsledky uvedenými v těchto obchodních podmínkách a platných právních předpisech.
 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejlépe společně s odstoupením od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 1. Kupující je povinen vrátit zboží úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené , neopotřebované  a čisté, jinak odpovídá za snížení hodnoty zboží.
 1. Způsob vrácení zboží je ponechán na kupujícím. Musí však být v případě potřeby schopen prokázat, že zboží prodávajícímu vrátil. Při vracení zboží je kupující povinen zboží řádně zabalit tak, aby při jeho případné přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození, jinak odpovídá za snížení hodnoty zboží. Při vracení zboží nelze zboží zaslat na dobírku.
 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem; ne však dříve než po splnění povinnosti kupujícího k vrácení zboží dle předchozího odst. 4. Jestliže s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem.
 1. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo na náhradu za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zvýhodněná sada obsahující více položek, je povinností kupujícího vrátit všechny položky této sady. V případě, že kupující nevrátí všechny položky sady, je povinen uhradit kupní cenu položky platnou v plné výši dle ceníku platného ke dni odstoupení od smlouvy. Nárok na doplatek úhrady plné ceny položky je prodávají oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Ohledně dárku nevznikají kupujícímu žádná práva z odpovědnosti za vady.

 

 

Článek VI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
 1. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tedy převzetím zboží, popř. předáním zboží dopravci, jestliže má být doručeno do místa požadovaného kupujícím), byť se projeví až později. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které kupující věděl již při uzavření smlouvy nebo o vadu, kterou způsobil kupující sám.
 1. Odpovědnost za vady se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 1. Kupující je povinen prohlédnout si zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se v rozporu s povinností prodávajícího vyskytne u zboží, nejpozději v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupující v oznámení vady uvede, jaké zboží reklamuje, kdy ho zakoupil, nejlépe číslo objednávky nebo faktury, o jakou vadu se jedná či jak se vada projevuje, příp. jaká práva uplatňuje. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující v provozovně nebo sídle prodávajícího.
 1. Kupující má právo požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zejména § 2165 a  násl.:
  • Odstranění vady dodáním nového zboží bez vad,
  • Odstranění vady opravou zboží,
  • Odstoupení od smlouvy,
  • Přiměřenou slevu z kupní ceny

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující může zejména požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 1. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To platí i v případě, došlo-li ke zhoršení kvality potravinářského zboží či k jeho zkáze v důsledku porušení povinnosti kupujícího řídit se pokyny ke skladování.

 

 

 

Článek VII.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. V případě vzniku sporu mezi kupujícím- spotřebitelem a prodávajícím, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách coi.cz.Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Bližší informace jsou k dispozici na www.coi.cz
 3. Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

.

Článek VIII.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně osobní údajů, které je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a které je dostupné na internetových stránkách koozle.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

 

 

 

Článek IX.

DORUČOVÁNÍ

 

 1. Není-li zejména v těchto VOP stanoveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce či jinak prodávajícímu sdělenou.

 

 

Článek X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pokud vztah související s užitím internetové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah smluvních stran řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
 1. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Kamenný Újezd, Dolní 570, PSČ 373 81,

adresa elektronické pošty: koozle.krabicky@seznam.cz

telefonní číslo: +420 721 163 772, +420 607 805 285

 1. Kupující není oprávněn používat webové stránky prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní dopad na provoz těchto stránek.
 2. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví, a zavazuje se zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.
 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3.9. 2018 a ruší předchozí znění VOP.

V Českých Budějovicích dne 3.9.2018